ΠΕΙΜΧΑ

Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Λίγα λόγια για την Π.Ε.Ι.Μ.Χ.Α

Σκοπός της εταιρίας είναι η χωρίς κέρδος ή σκοπό κέρδους, συμβολή στην αναβάθμιση του επιπέδου και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών από τις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν στη χώρα.

 • do7_2381.jpg
 • do7_2394.jpg
 • do7_2487.jpg
 • do7_2863.jpg
 • img_1937.jpg
 • img_1940.jpg

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 6 επισκέπτες και κανένα μέλος

 

 

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού

Θεσσαλονίκη, 11-07-2022

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΠΕΙΜΧΑ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Υπηρεσίες Κατάρτισης - Πιστοποίησης» της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΠΕΙΜΧΑ)» με κωδ. MIS 5035272.

Η σύμβαση αντιστοιχεί στα Υποέργα (4, 5, 6, 7, 8) της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΠΕΙΜΧΑ)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3850/1248/Α3/13-06-2019 και την με αρ. πρωτ. 4243/26-07-2021 τροποποίηση αυτής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5035272.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης (εφεξής το Έργο) για 1.278 εργαζομένων ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, έτσι ώστε να εφοδιαστούν με γνώσεις και δεξιότητες σε θεματικά αντικείμενα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την:

 • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για 1.278 εργαζόμενους, διάρκειας 80 ωρών (μόνο θεωρητική κατάρτιση), στα εξής θεματικά αντικείμενα:
  - Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου (οριζόντιο θεματικό αντικείμενο).
  - Εισαγωγικές γνώσεις νοσηλευτή (εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο).
  - Συντηρητής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης (εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο).
 • Πιστοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης και δεξιοτήτων των 1.278 ωφελούμενων με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης, διαδικασία η οποία θα συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησής τους και την ενίσχυση του επαγγελματικού τους προφίλ.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων σαράντα ευρώ (869.040,00 €) και αναλύεται σε ποσό ευρώ 715.680,00 € για τις υπηρεσίες κατάρτισης - εκπαίδευσης του Παραρτήματος XIV του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016 και σε ποσό ευρώ 153.360,00 € για τις υπηρεσίες πιστοποίησης της παρούσας διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είναι υποχρεωτική η καταβολή Εγγύησης Συμμετοχής σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό 17.380,80€).

Η αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με A/A ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 164361 και στην ιστοσελίδα της ΠΕΙΜΧΑ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 17/08/2022 και ώρα: 14:00.


Κατεβάστε αρχεία: